معرفی اتحادیه ساعت اصفهان

اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان ساعت اصفهان

جناب آقای مهندس مسعود ساعتچی

ریاست اتحادیه ساعت اصفهان

جناب آقای مهندس محمد حسین آزمون

نایب رئیس اول اتحادیه ساعت اصفهان

جناب آقای اصغر نصر اصفهانی

نایب رییس دوم اتحادیه ساعت اصفهان

جناب آقای سامان فزوه

خزانه دار اتحادیه ساعت اصفهان

جناب آقای سیاوش جاوید راد

دبیر اتحادیه ساعت اصفهان

جناب آقای جواد فارسی

بازرس هیئت مدیره اتحادیه ساعت اصفهان

سرکار خانم میرحسینی

مدیریت اجرایی اتحادیه ساعت اصفهان

جناب آقای علیرضا علامه

بازرس اتحادیه ساعت اصفهان